KAKO POSTATI ŠPORTNI STRELEC II. del

 

Pozdravljeni, dragi bralci in bralke, bloga o športnem strelstvu.

Pred vami je članek Kako postati športni strelec II. del, ki opisuje zelo pomembne postopke-korake, v zvezi s pridobitvijo orožne listine za potrebe športa. Če smo v prvem delu prispevka govorili o razlogih za izdajo orožne listine, ki morajo biti utemeljeni in so taksativno našteti v Zakonu o orožju (ZOro-1), bomo tokrat šli korak dlje. Vsebina, ki je navedena v tem članku je lahko tudi eno iz med izpitnih vprašanj na izpitu iz varnega rokovanja z orožjem.

 

 

ZAKONSKE ZAHTEVE OZ. POGOJI ZA PRIDOBITEV OROŽNE LISTINE – SPLOŠNO

 

Kadar govorimo o orožju, moramo predvsem čutiti odgovornost do sebe, drugih in seveda čutiti biti sposoben, da boš pravilno ravnal z orožjem, da ne bi kasneje, kot imetnik orožja predstavljal grožnje zase in za okolico (tudi nehote).

Seveda lahko vsak sam o sebi misli samo najbolje, ravno zato zakon predvideva izpolnitev raznih pogojev:

 •  utemeljen razlog (prvi del članka klik);
 • opravljen izpit iz varnega rokovanja z orožjem;
 • opravljen zdravniški in psihološki pregled;
 • oseba ni v kazenskem postopku in proti njej ne poteka preiskava;
 • vlagatelj ni bil obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z nasiljem in nima zadržkov JRM;
 • članstvo v strelskem društvu, članstvo v lovski družini,…

Vse to je po moji oceni seveda nujno potrebno in pravilno, da se objektivno preveri, če je posameznik sposoben ravnati z orožjem in če izpolnjuje zakonske pogoje.

Najprej še en pomemben podatek. Kdor je uveljavljal ugovor vesti v času, ko je bil vojaški rok obvezen, ne more pridobiti orožne listine. Razen, če se uradno odpove pravici do ugovora vesti. Končno odločitev, če je odpoved do pravice ugovora vesti sprejeta, poda Ministrstvo za obrambo.

 

IZVAJALCI TEČAJEV ZA VARNO ROKOVANJE Z OROŽJEM

 

 

Ko se začetnik odloči za športno strelstvo (ali lov, ali zbirateljstvo, lahko tudi vse troje skupaj) je eden od zakonskih pogojev potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz varnega rokovanja z orožjem. To ni edini pogoj, je pa bistven.

Na tem mestu navajam nekaj izvajalcev, ki izvajajo ta tečaj:

 • Javni zavod Šport Ljubljana,
 • JBI d.o.o.,
 • Strelski klub Sv. Jurij,
 • Proarmis strelsko društvo,
 • SD Fenix,
 • Aktiva varovanje,
 •  International Bodyguard Service – LYNX PRO.

Cena tečaja znaša 197€, v ta znesek je zajet tudi pristop na izpit.

Predavanja imajo štiri bistvene sklope in se izvedejo pretežno v dveh terminih (dva dni):

 1. Prva pomoč.
 2. Zakonodaja.
 3. Orožje.
 4. Praktični del.

Na tem tečaju izvajalec poskrbi za skripto s podrobno vsebino zgoraj naštetih sklopov. Iz skripte se kandidati tudi učijo za izpit.

Po uspešno opravljenem praktičnem delu sledi še izpit, ki je sestavljen iz pisnega, ustnega in praktičnega dela. Izpit izvede komisija, ki je sestavljena iz treh članov: predstavnik Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), predstavnik izvajalca tečaja, predstavnik Strelske zveze. Izpit se po navadi izvede teden dni po predavanjih.

Poglejmo sedaj malo podrobneje te sklope.

PRVA POMOČ

 

 

Vsi zgoraj našteti sklopi so zelo pomembni. Poudarek bi osebno dal vseeno na prvo pomoč, ta je bistvena, če pride do nesreče s strelnim orožjem. Vsak imetnik orožne listine mora znati nuditi prvo pomoč. Tukaj ne govorimo, da se kdo ureže in malenkost krvavi in mu moramo dati obliž, ampak govorimo o ranah s strelnim orožjem. Rana je lahko usodna, če ne nudimo takoj ustrezne prve pomoči. Zato vse morebitne nove kandidate naprošam, da jemljejo ta sklop zelo resno.

Prav je, da kandidati sprašujejo, a vprašanja naj bodo pomembna in smiselna, v smislu kako se naučiti, kako pravilno oskrbeti ranjenca s strelnim orožjem in ga po potrebi ohranjati pri življenju do prihoda reševalcev.

ZAKONODAJA

 

 

Drugi sklop govori o zakonodaji, s poudarkom v zvezi z orožjem. Zajema znanja iz: Ustava Republike Slovenije, Zakon o orožju, Kazenski zakonik. Prav je, da vsak Slovenc že na splošno pozna vsaj pomembne dele iz naše ustave. Tukaj bo govora tudi o samem Zakonu o orožju, na primer: klasifikacija orožja po kategorijah, razlogi za izdajo orožne listine, vrste orožnih listin itd.

Pomemben del pa je tudi Kazenski zakonik republike Slovenije, s poudarkom na silobranu, višji sili, neprištevnost in ostalo.

 

OROŽJE

 

 

Sklop za orožje je vsekakor zanimivejši del, saj je govora o zgodovini orožja, delovanju orožja,  vrste orožja, orožne listine, kalibri oz. municija orožja in razlika, dolgocevno, kratkocevno orožje, razstavljanje in sestavljanje orožja, pravilno držanje orožja, deli orožja, poimenovanje bistvenih delov orožja in funkcija…

Ter zelo pomemben del tega sklopa: varna smer, varna cona, kdaj prožimo in kako. Tukaj, je prav tako potrebna vsa zbranost kandidatov, saj informacije pridejo kasneje zelo prav pri praktičnem delu.

 

PRAKTIČEN DEL

 

 

Ko smo osvojili znanje iz prvih treh sklopov pridemo do praktičnega dela tečaja. Ta je zelo pomemben saj mora kandidat na strelišču prikazati znanje, ki ga je predhodno bil deležen iz sklopa Orožje. Razstaviti in sestaviti pištolo, poimenovati dele orožje, znati opisati delovanje orožje itd…

Vsak kandidat prejme 13 nabojev in pod budnim očesom inštruktorja odstreli na strelišču 3 strele poskusno v času 3 min in 10 strelov za oceno v času 5 min. Strelja se na krožno tarčo velikosti 50x50cm na razdalji 15 metrov. Če kandidat opravi ta del uspešno lahko pristopi na Izpit iz varnega rokovanja z orožjem, ki ga izvede 3 članska komisija.

 

 

IZPIT IZ VARNEGA ROKOVANJA Z OROŽJEM

 

 

PISNI DEL IZPITA

Najprej se izvede pisni del. Časa na izpitu je več kot dovolj (45 min), kdor se je učil iz skripte se nima česa bati, izpitno polo bo rešil pravočasno, še nekaj časa bo ostalo za pregled odgovorov. Tukaj je pomembno, da kandidat obvlada vse sklope iz predavanj. Ni nekih bližnjic in jih tudi odsvetujem. Kandidat mora izbrati zadostno število točk iz pisnega dela to je 45 točk od 60 možnih oz. 75%, da lahko pristopi na ustni del, ki se izvede takoj po pisnem delu. Kandidat, ki ni uspešno opravil pisnega dela, mora ponovno na izpit v drugem terminu.

 

USTNI DEL IZPITA

Po uspešno opravljenem pisnem delu, sledijo še ustna vprašanja, ki so lahko iz katerega koli sklopa predavanj (prva pomoč, zakonodaja, orožje). Na primer: prenašanje orožja, hramba orožja, kaj je varna smer, kaj smemo in česa ne v varni coni za orožje, streliški red, obvezna oprema strelca, kaj je silobran itd…

V kolikor komisija določi, da ima kandidat dovolj znanja, lahko ta pristopi na praktičen del izpita, ki se izvede takoj po ustnem delu. Kdor ni opravil ustni del, mora ponovno pristopiti na pisni del izpita ob naslednjem terminu.

 

PRAKTIČEN DEL IZPITA

Kdor je uspešno opravil izpit, tako pisno kot ustno, lahko pristopi na praktičen del. Tukaj mora kandidat prikazati komisiji zadostno znanje na primer: kako razstaviti in sestaviti orožje, poimenovanje delov orožja in funkcija, razlika med naboji…

Kdor ni opravil praktičnega dela, lahko ob naslednjem terminu, ki je razpisan za izpit, ponovno pristopi na praktični del izpita.

Pomembne povezave:

Na tem mestu bi se iskreno zahvalil, predstavniku izvajalcev usposabljanja SD FENIX in SD PROARMIS v komisijah za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, Marjanu Kocjančiču. Pomagal mi je pri prvem delu tega članka, pri opisu poteka tečaja in izpita iz varnega rokovanja z orožjem in posredoval pravilnike.

 

ČLANSTVO V STRELSKEM DRUŠTVU

 

Polica z medaljami v klubski sobi SK Maribor.

 

Vsak posameznik se lahko včlani v strelsko društvo/klub. Pogoji za sprejem v strelsko društvo so objavljeni v statutu društva. Statuti so po členih različni od društva do društva, po svoji vsebini pa lahko zelo podobni, če že ne enaki. Članstvo v strelskem društvu je eden od pogojev za pridobitev orožne listine.

Veliko društev pa ima v svojem statutu tudi napisano, da pred sprejemom novega člana le ta opravi tudi krajši preizkus, na katerem upravni odbor društva oz. za to določena komisija, ugotovi ustreznost novega kandidata. Tukaj so predvsem mišljeni razlogi zakaj se nekdo odloči za včlanitev v strelsko društvo.

Več o strelskih društvih/klubih v Sloveniji si boste lahko prebrali tudi na našem blogu.

Za lažjo predstavo je tukaj en primer statuta: Statut Strelskega društva Policist Maribor (klik). Pogoje za članstvo najdete v 8. členu statuta, pomemben pa je tudi 10. člen statuta, ki govori o dolžnosti članov.

Iz pogojev statuta je razvidno, da za včlanitev v strelsko društvo ni potreben opravljen izpit iz varnega rokovanja z orožjem. To še ne pomeni, da lahko posameznik, ki se je pravkar včlanil v društvo pridobi takoj potrdilo, da je član strelskega društva.

Potrdilo društva je eden od pogojev, ki jih mora posameznik predložiti kot prilogo vlogi za izdajo orožne listine oz. dovoljenje za nabavo prvega kosa orožja.

Strelsko društvo lahko izda posamezniku potrdilo, da je član društva, in da se udeležuje tekmovanj po najmanj enem letu članstva v društvu, tudi če že ima izpolnjene ostale pogoje (na primer izpit iz varnega rokovanja).

V času enega leta, to je od sprejema v strelsko društvo do izdaje potrdila o članstvu v strelskem društvu, lahko posameznik tekmuje na strelskih tekmah s društvenim/klubskim orožjem in trenira pod nadzorom strelskega inštruktorja.

 

 

Po najmanj enem letu članstva v strelskem društvu lahko tak posameznik oz. član strelskega društva poda vlogo na upravno enoto za izdajo dovoljenja za nabavo orožja. Obrazec najdete na tej povezavi: Vloga za nabavo orožja (klik).

K izpolnjeni vlogi mora posameznik predložiti potrdila, ki so bistvena za obravnavo posameznikove vloge:

 • potrdilo o opravljenem izpitu o varnem rokovanju z orožjem;
 • potrdilo o članstvu v strelskem društvu;
 • uspešno opravljen zdravniški pregled (zdravniško potrdilo za ta namen velja 12 mesecev, strošek pregleda lahko znaša od cca 55€ – 150€, odvisno od regije in zdravniške ustanove, preglede opravljajo zdravniki s koncesijo za medicino, dela in športa).

Če bo upravni organ pri obravnavi vloge ugotovil, da manjka eno od zgoraj navedenih potrdil bo posameznika pozval k dopolnitvi vloge. Po preteku časa za dopolnitev, če vloga ne bo dopolnjena, bo upravni organ takšno vlogo zavrnil.

V kolikor je vloga popolna, začne upravni organ nadaljnji postopek, to je poizvedba na policiji, sodišču in tožilstvu, da ni nobenih zadržkov zoper posameznika. Upravni organ to naredi vedno, ob prvi izdaji in po uradni dolžnosti.

 

MOREBITNI ZADRŽKI ZOPER POSAMEZNIKA

 

Preverjanje kazenske podlage.

 

Zelo pomembno se je zavedati, da razlogi za izdajo orožne listine: lov, šport, varnost in zbirateljstvo, niso samoumevni in avtomatski.

Posameznik ne more kar podati vloge za nabavo orožja za potrebe športa na upravno enoto. Morda se kdo tak najde, ampak upravni organ tako vlogo zavrne ali pa pozove k dopolnitvi vloge. Kot že prej omenjeno, zakon natančno navaja pogoje za pridobitev oz. kaj vse mora oseba izpolnjevati in priložiti zraven k vlogi. To pa ni vse.

Primer:
Nek posameznik, zaradi svoje preteklosti ne more pridobiti nobene od zgoraj omenjene orožne listine. Zakon tudi navaja zakaj ne. Recimo, da so zadržki v zvezi z javnim redom, da je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja itd…

V postopku obravnave vloge, upravni organ preveri pri vseh institucijah (policija, sodišče, tožilstvo), če so kakšni zadržki oz., da vlagatelj ni v postopku v povezavi s kakšnim kaznivim dejanjem. V kolikor takšni zadržki obstajajo, upravni organ vlogo zavrne.

 

IZDAJA DOVOLJENJA ZA NABAVO OROŽJA IN PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA POSEST OROŽJA

 

 

Odobreno. Upravni organ v postopku ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za pridobite dovoljenja za nabavo orožja.

 

Ko upravni organ opravi vsa predpisana dejanja v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja in če ni nobenih zadržkov zoper posameznika se smatra, da je vloga popolna, in da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Upravni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja, ki velja 6 mesecev.

Okviren čas obravnave vloge do izdaje samega dovoljenja za nabavo orožja je različen od regije in upravne enote, v poprečju pa traja postopek 2-4 tedne.

V roku 6. mesecev, mora posameznik na podlagi izdanega dovoljenja, nabaviti svoj prvi kos orožja in to prijaviti na upravni enoti, ki je izdalo dovoljenje v roku 8 dni od opravljenega nakupa.

V kolikor to ne stori, mora v 8. dneh po poteku veljavnosti, vrniti izdano dovoljenje na upravno enoto.

Z izpolnjenim dovoljenjem za nabavo orožja s strani prodajalca orožja, posameznik ta del dovoljenja skupaj z orožjem prinese na upravno enoto. En del dovoljenja pa ostane prodajalcu orožja, kot dokazilu o prodaji orožja.

Upravni organ pregleda orožje, če je pravilno čipirano, da je to takšen tip orožja za katerega je bilo izdano dovoljenje in nato izda posamezniku dovoljenje za posest orožja.

 

VRSTE OROŽNIH LISTIN

 

 

Nujno velja omeniti, da obstaja več vrst orožnih listin:

 • Dovoljenje za nabavo orožja.
 • Dovoljenje za nabavo streliva.
 • Orožni list.
 • Dovoljenje za posest orožja.
 • Orožni posestni list.
 • Pooblastilo za nošenje orožja.
 • Pooblastilo za prenos orožja.
 • Dovoljenje za zbiranje orožja.
 • Priglasitveni list.

Razlike in posebnosti vsake orožne listine si lahko podrobneje preberete na: Orožne listine (klik).

Naslednja orožna listina v športnem strelstvu je Dovoljenje za posest. Ta se pridobi na podlagi Dovoljenja za nabavo orožja, ko vlagatelj prinese registrirat na upravno enoto svoj prvi kos orožja. Izda se Dovoljenje za posest in v ta dokument se vpišejo podatki o orožju iz Dovoljenja za nabavo (tip, znamka, model, kaliber…). Dovoljenje za posest orožja ne vsebuje slike imetnika. Za nabavo streliva je potrebno še Dovoljenje za nabavo streliva.

Po enem letu članstva v strelskem društvu lahko posameznik pridobi dovoljenje za posest orožja ob predpostavki, da je izpolnjeval vse zakonske pogoje.

Še naslednja stopnja, na željo posameznika, je pridobitev Orožnega lista. Orožni list vsebuje sliko imetnika. V njem so vpisani vsi podatki o orožju, enako kot v dovoljenju za posest. Orožni list omogoča nakup streliva brez nabavnega dovoljenja za strelivo.

Strelsko društvo lahko poda predlog na Strelsko/panožno zvezo, da se za njihovega člana izda potrdilo, da se le-ta redno udeležuje tekmovanj po preteku minimalno dveh letih članstva v strelskem društvu.

Takšno potrdilo potrebuje posameznik kot prilogo vlogi za izdajo Orožnega lista.

Vloga za izdajo orožne listine mora vsebovati:

 • izpisek rezultatov iz tekmovanj;
 • minimalno število tekem: 2-4 tekme letno;
 • potrdilo Strelske/panožne zveze, ki potrjuje udeležbo na tekmovanjih oz. potrjuje da se vlagatelj za izdajo orožnega lista redno udeležuje strelskih tekmovanj;
 •  opravljen zdravniški in psihološki pregled,
 •  potrdilo o opravljenem posebnem delu praktičnega izpita, ki se opravi z lastnim orožjem.

Takšne tekme spadajo tudi pod Mednarodno Ligo Alpe Adria (klik). Naš blog spremlja in objavlja reportaže iz Mednarodne lige Alpe Adria (klik).

Razliko orožnih listin, kot sta Dovoljenje za posest in Orožni list, lahko najdete na že prej omenjeni povezavi: Orožne listine (klik).

 

 

ŠPORTNI STRELEC

 

 

Z zgoraj navedenim postopkom, postane posameznik športni strelec. Pot je morda za koga dolga, a tisti, ki se odloči biti aktiven športni strelec tega ne meri v času, ampak v boljših in še boljših zadetkih ter z ljubeznijo do športnega strelstva. Nekateri športni strelci ostanejo pri Dovoljenju za posest, nekateri si, ko imajo izpolnjene vse pogoje, uredijo tudi Orožni list.

Na ravni samega strelskega društva obstajajo še mnoge funkcije. Poleg članov društva, je tu najpomembnejši člen predsednik društva, tajnik, blagajnik, upravni odpor, častno razsodišče inp… Seveda najbolj pomembni pa so športni strelci, ki se redno udeležujejo tekem, redno trenirajo in tako tudi dosegajo rezultate. Strelska športna društva so lahko po samem načinu delovanja različna. V osnovi lahko ločimo strelska društva na tista, ki gojijo precizno streljanje (vseh vrst kalibra, zračno orožje) in strelska društva, ki izvajajo dinamično streljanje ali društva, ki izvajajo vse skupaj, a o tem kdaj drugič.

Posameznik je lahko član društva tudi kot podporni član. Pri organizaciji strelske tekme, so takšni člani zelo pomembni, saj pomagajo pri menjavi tarč, pripravi strelišča, postavitvi miz itd. Eni hodijo na tekme občasno, eni pa smo aktivni športni strelci, ki ne izpustimo nobene tekme ali pa zelo redko.

Poleg tega, da je to zelo zanimiv in čudovit šport je hkrati tudi zelo odgovoren šport. Športni strelec nikdar ne sme pozabiti na osnovna zlata pravila: streliški red, zaščita sluha in vida, varna smer, pravilna hramba in pravilno prenašanje orožja in druga pomembna pravila. Predvsem pa, imeti in čutiti odgovornost, da z orožjem vedno ravnaš varno v vseh pogledih, tako zase kot druge.

Največje zadovoljstvo začetnika je, ko se čez čas začnejo zadetki na tarči vedno bolj ožati in izginjati iz belega v črno, vedno boljša in ožja grupa, vse do desetke in še dlje do “muša”.

 

 

 

Delite na:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Ne spreglejte ...

MEDNARODNA LIGA ALPE ADRIA 2019

1. KOLO LIGE ALPE ADRIA 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tekma prvega kola Mednarodne lige Alpe Adria je potekala dne 16.3.2019 v organizaciji SD Fenix, na strelišču ŠRC Ra-ta-ta v Mariboru. Organizatorji strelišča so

IX. KOLO LIGE ALPE ADRIA 2019

Deveto, predzadnje kolo MLAA 2019, se je odvilo na strelišču SD Kidričevo v Strnišču, dne 21.9.2019. Strelišče je bilo pred leti obnovljeno in je danes

VII. KOLO LIGE ALPE ADRIA 2019

Pozdravljeni strelci in strelke! Danes bom povzel rezultate VII. kola Mednarodne lige Alpe Adria, ki se je odvilo dne 22.6.2019 v organizaciji Občinskega združenja slovenskih

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Nastavitve zasebnosti shranjene!
Politika zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne trgovine je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Za nemoteno delovanje spletne trgovine uporabljamo piškotke.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Zavrni vse piškotke
Sprejmi vse piškotke